ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักฟื้นอย่างสะดวกสบาย
โดยมีบุคลากรดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุ
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งทางกาย ทางใจ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สุด

รวมถึงมีพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และบุคลากรที่ผ่านการอบรมให้การดูแล
และให้ความสะดวกต่อผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้ และที่อยู่ในภาวะพึ่งพารวมถึงให้ความช่วยเหลือ
ในการทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพกายและใจอย่างใกล้ชิด

วิสัยทัศน์ขององค์กร

พันธกิจขององค์กร

” เน้นการสร้างระบบการให้บริการที่คุ้มค่าให้กับลูกค้า “

วัตถุประสงค์


– สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในการให้บริการ

– มุ่งเน้นบริการที่เป็นเลิศ


สร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด ตามความสามารถที่ควรจะเป็น และเติมเต็มการใช้ชีวิตในวันนี้ และวันต่อๆ ไป เพื่อเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้สูงอายุ และครอบครัว